Ochrona danych

Dziękuję za zainteresowanie moją kancelarią.

Ochrona danych jest dla mnie szczególnie ważna.

Korzystanie ze stron internetowych kancelarii Jakub Leszek Szypulka jest w zasadzie możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług kancelarii za pośrednictwem naszego serwisu internetowego, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, powinno zawsze odbywać się zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych w poszczególnych krajach regulaminu obowiązującego Kancelarię Jakub Leszek Szypulka. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych moja kancelaria pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie, Kancelaria Jakub Leszek Szypulka wdrożyła szereg środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszego serwisu. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazywać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych osobowych kancelarii Jakub Leszek Szypulka opiera się na pojęciach stosowanych przez ustawodawcę europejskiego do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Niniejsze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić użyte terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi następujące terminy:

 • a) Dane osobowe: Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uważa się za możliwą do zidentyfikowania, jeśli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej lub więcej cech szczególnych, wyrażenie można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 • b) Podmiot danych: Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.
 • c) Przetwarzanie: Przetwarzanie to każdy proces realizowany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub dowolny taki ciąg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, wysyłanie zapytań, używania, ujawniania poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.
 • d) Ograniczenie przetwarzania: Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 • e) Profilowanie: Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, analizą sytuacji ekonomicznej lub przewidywaniem jej stanu zdrowia, preferencje, zainteresowania, rzetelność, postępowanie, miejsce pobytu lub relokację.
 • f) Pseudonimizacja: Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnego podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają technicznym i technicznym środki organizacyjne zapewniające, że dane osobowe nie zostaną przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • g) Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie: Administratorem lub osobą odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczególne kryteria jej wskazania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich.
 • h) Podmiot przetwarzający: Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.
 • i) Odbiorca: Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią, czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców.
 • j) Strona trzecia: Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych .
 • k) Zgoda: Zgoda to każde wyrażenie woli dobrowolnie wyrażone przez osobę, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznaczny dla konkretnego przypadku w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, w którym osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych wyraża zgodę na odpowiednie dane osobowe.

2. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Kancelaria Prawna Jakub Leszek Szypulka

Bahnhofstrasse 9-13

69115 Heidelberg

Niemcy

telefon botblocker@heartinternet.uk

E-mail:

Strona internetowa: szypulka.de

3. Pliki cookie

Strony internetowe Kancelarii Jakub Leszek Szypulka wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego można przypisać strony internetowe i serwery do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie kancelaria Jakub Leszek Szypulka może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można zoptymalizować pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ robi to strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania produktów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli dana osoba wyłączy ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni funkcjonalne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Serwis internetowy kancelarii Jakub Leszek Szypulka zbiera szereg ogólnych danych i informacji przy każdym wejściu na stronę internetową osoby, której dane dotyczą, lub zautomatyzowanego systemu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej mogą być kontrolowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji Kancelaria Jakuba Leszka Szypulki nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej niezbędne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Kancelaria prawna Jakub Leszek Szypulka ocenia zatem te anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie oraz w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli jest to wymagane przez dawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, które osoba odpowiedzialna do celów przetwarzania, został dostarczony.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez europejski organ ds. dyrektywy i rozporządzenia lub innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte w trybie rutynowym i zgodnie z przepisami ustawowymi.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia: Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, zażądać od administratora danych potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.
 • b) Prawo do informacji: Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, do otrzymania bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie w dowolnym momencie. Ponadto europejski prawodawca dyrektyw i rozporządzeń przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:
  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z transmisją.Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może skontaktować się z pracownikiem Administratora.
 • c) Prawo do sprostowania: Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawa do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – także w drodze oświadczenia uzupełniającego.Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, to może skontaktować się z pracownikiem kontaktu z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie.
 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę w dyrektywach i rozporządzeniach do żądania od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli z następujących powodów i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:
  • Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub w inny sposób przetwarzane, do których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 ust.. Jeśli chcesz to załatwić, możesz w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik kancelarii Jakub Leszek Szypulka zapewni niezwłoczne wykonanie wniosku o usunięcie. Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Kancelarię Jakuba Leszka Szypulki, a nasza firma jako osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 ust. rozliczenia dostępnej technologii i kosztów wdrożenia odpowiednich środków, również o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba zainteresowana zażądała usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub ma zażądał replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik kancelarii Jakub Leszek Szypulka podejmie niezbędne kroki w indywidualnych sprawach.
 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania: Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do żądania od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. kancelarii prawnej Jakub Leszek Szypulka, mogą w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik kancelarii Jakub Leszek Szypulka zorganizuje ograniczenie przetwarzania.
 • f) Prawo do przenoszenia danych: Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę na podstawie dyrektyw i rozporządzeń prawo do posiadania dotyczących jej danych osobowych, które osoba zainteresowana przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanej, uzyskać powszechny i odczytywalny maszynowo format. Masz również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust.1 lit a DS-GVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. leży w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.Ponadto przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust. technicznie wykonalne i o ile nie narusza to praw i wolności których osoby dotyczą W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem kancelarii Jakub Leszek Szypulka.
 • g) Prawo do sprzeciwu: Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie przeciwko przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na na Art. 6 paragraf 1 litery e lub f DS-GVO do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.W przypadku wniesienia sprzeciwu Kancelaria Jakub Leszek Szypulka zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są zgodne z interesem, prawami i wolnościami pierwszeństwo mają osoby, których dane dotyczą lub przetwarzanie służy dochodzeniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.Jeżeli Kancelaria Jakub Leszek Szypulka przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dane osobowe w celu takiej reklamy wstawić Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec Kancelarii Jakuba Leszka Szypulki wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, Kancelaria Jakuba Leszka Szypulki nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uzasadnionych przyczyn z ich szczególnej sytuacji wynikają z przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się w Kancelarii Jakub Leszek Szypulka do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust.1 DS-GVO, chyba że wnieść sprzeciw takie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym W celu skorzystania z prawa sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem kancelarii Jakub Leszek Szypulka lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie: Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które ma ma na nie skutek lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa, chyba że decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) ze względu na prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, podlega administratorowi, jest to dopuszczalne i te przepisy prawa zawierają odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) są podejmowane za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) odbywa się na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Kancelaria Jakuba Leszka Szypulki podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, co obejmuje co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony osoby odpowiedzialnej, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji. uprawnień w zakresie zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.
 • i) Prawo do cofnięcia zgody na mocy przepisów o ochronie danych: Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę na mocy dyrektyw i rozporządzeń prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. w celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody możesz w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

7. Zasady ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera m.in. dane dotyczące strony internetowej, z której dana osoba trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony strony internetowej były odwiedzane oraz jak często i na jak długo przeglądana była podstrona. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu uzupełnieniu adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszej strony internetowej pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które pokazują aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni składnik Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do rozliczania prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki z linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest oceniana przez Google jako sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę, która jest przypisana do jej strefy wpływów, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

8. Zasady ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Jetpack dla WordPress

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Jetpack na tej stronie. Jetpack to wtyczka do WordPressa oferująca dodatkowe funkcje operatorowi strony internetowej zbudowanej na WordPressie. Jetpack umożliwia operatorowi witryny między innymi uzyskanie przeglądu odwiedzających witrynę. Możliwe jest również zwiększenie liczby odwiedzających poprzez wyświetlanie powiązanych artykułów i publikacji lub możliwość udostępniania treści na stronie. Ponadto w Jetpack wbudowane są funkcje bezpieczeństwa, dzięki czemu strona internetowa korzystająca z Jetpack jest lepiej chroniona przed atakami typu brute force. Jetpack optymalizuje również i przyspiesza ładowanie obrazów zintegrowanych ze stroną internetową.

Operatorem wtyczki Jetpack dla WordPressa jest Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia.

Jetpack umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent jetpack, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wywoływana przez odpowiedni komponent jetpack do zbierania danych do celów analizy, które mają być wysłane do Automattic. W ramach tego procesu technicznego Automattic uzyskuje wiedzę o danych, które są następnie wykorzystywane do tworzenia przeglądu odwiedzin witryny. Uzyskane w ten sposób dane służą do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która weszła na stronę internetową osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i są oceniane w celu optymalizacji strony. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu Jetpack nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania odrębnej wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Quantcast również dowiaduje się o danych. Quantcast wykorzystuje dane do tych samych celów, co Automattic.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Automattic/Quantcast umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Automattic można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez plik cookie Jetpack związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Automattic/Quantcast. W tym celu osoba zainteresowana musi nacisnąć przycisk rezygnacji pod linkiem https://www.quantcast.com/opt-out/, który ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie rezygnacji z sprzeciwu jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeżeli pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte po wniesieniu sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać łącze i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Po ustawieniu pliku cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że strona internetowa osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie nie będzie już w pełni wykorzystywana przez daną osobę.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Automattic są dostępne pod adresem https://automattic.com/privacy/. Obowiązująca polityka prywatności Quantcast jest dostępna pod adresem https://www.quantcast.com/privacy/.

9. Sposób płatności: przepisy o ochronie danych dla PayPal jako metody płatności

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty PayPal w tej witrynie. PayPal to dostawca usług płatności online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które reprezentują wirtualne konta prywatne lub biznesowe. PayPal oferuje również możliwość przetwarzania wirtualnych płatności za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia uruchamianie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal pełni również funkcje powiernika i oferuje usługi ochrony kupującego.

Europejska spółka operacyjna PayPal to PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze „PayPal” jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, są automatycznie przesyłane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności osoba, której dane dotyczą wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Dane osobowe związane z danym zamówieniem są również wymagane do realizacji umowy kupna.

Przekazywanie danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże dane osobowe do PayPal, w szczególności jeśli istnieje uzasadniony interes w transmisji. Dane osobowe wymieniane między PayPal a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane przez PayPal do agencji kredytowych. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

PayPal może przekazywać dane osobowe spółkom powiązanym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w zamówieniu.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal w dowolnym momencie. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności. 

Obowiązujące przepisy PayPal dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

10. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostarczenia towaru lub świadczenia innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienie obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit. d RODO. Docelowo operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania nieobjęte żadną z ww. zainteresowane nie mają pierwszeństwa. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

11. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułu 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

12. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do wykonania umowy lub zainicjowania umowy.

13. Wymogi ustawowe lub umowne dotyczące podania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami może być konieczne zawarcie umowy polegającej na udostępnieniu nam przez osobę zainteresowaną danych osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych oznaczałoby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje byłyby, gdyby dane osobowe nie zostały podane.

14. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych opiera się na wersji stworzonej przez generator oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, znany jako Zewnętrzny inspektor ochrony danych Freising działa we współpracy z Prawnik ds. ochrony danych Powstał Christian Solmecke.